Hyon Chu Yi-Baker photo

Hyon Chu Yi-Baker
Faculty Director, College Life; Judicial Affairs Officer

yibakerhyonchu@deanza.edu

408.864.8239

College Life


Classes I Teach

No Classes this quarter.

Back to Top